مشخصات       332
       
استان :مازندران شهرستان : بابلسر شهر : بخش :
نام پدر : ابوالحسن وضعیت تاهل : مجرد جنسیت : مرد شغل : ذانش آموزی
دین : اسلام‌‌ مذهب : شیعه نوع عضویت : بسیج یگان : 
تحصیلات :  متوسطه رشته تحصیلی :  مسئولیت :  تخصص : 
کد شهید : 3510 رسته : پیاده نام مادر :    
       

شناسنامه شهادت      
       
تاریخ شهادت :  1361/08/14  محل شهادت :  عین خوش  عملیات :  موضوع شهادت : جبهه
نحوه شهادت : اصابت ترکش به ران       
       

شناسنامه تدفین      
       
استان : مازندران  شهرستان : بابلسر  بخش :   شهر : بابلسر
آبادی :  تاریخ تدفین : 1361/08/16  گلزار : امام زاده ابراهیم  
       

 

شهید کاظم خردمندی

شهیدکاظم خردمندی

شهید کاظم خردمندی

کاظم خردمندی

شهید کاظم خردمندی

شهید خردمندی

شهید کاظم خردمندی

شهیدخردمندی

شهید کاظم خردمندی

شهید خردمندی بابلسر

شهید کاظم خردمندی

شهید کاظم خردمندی بابلسر