مشخصات       411
       
استان :مازندران شهرستان : بابلسر شهر : بخش :
نام پدر : علی اکبر وضعیت تاهل : مجرد جنسیت : مرد شغل : کشاورزی
دین : اسلام‌‌ مذهب : شیعه نوع عضویت : بسیج یگان :  سپاه دیواندره
تحصیلات :  ابتدایی رشته تحصیلی :  مسئولیت :  فرمانده دسته تخصص : 
کد شهید :  1926 رسته :  نام مادر :  گل چهره پور كریم  
       

شناسنامه شهادت      
       
تاریخ شهادت :  1362/06/16  محل شهادت : دیوان دره  عملیات : موضوع شهادت : کردستان
نحوه شهادت : اصابت گلوله       
       

شناسنامه تدفین      
       
استان : مازندران  شهرستان : بابلسر  بخش :   شهر : بابلسر
آبادی :  تاریخ تدفین : 1362/06/20  گلزار : امام زاده ابراهیم  
       

 

شهید رضا پورکریم

شهیدرضا پورکریم

شهید رضا پورکریم

رضا پورکریم

شهید رضا پورکریم

شهید پورکریم

شهید رضا پورکریم

شهیدپورکریم

شهید رضا پورکریم

شهید پورکریم بابلسر

شهید رضا پورکریم

شهید رضا پورکریم بابلسر