مشخصات       435
       
استان :مازندران شهرستان : بابلسر شهر : بخش :
نام پدر : عبدالمجید وضعیت تاهل : مجرد جنسیت : مرد شغل : 
دین : اسلام‌‌ مذهب : شیعه نوع عضویت : بسیج یگان : 
تحصیلات :  راهنمایی رشته تحصیلی :  مسئولیت :   تخصص : 
کد شهید :  1364 رسته :  نام مادر :  سكینه فرجی  
       

شناسنامه شهادت      
       
تاریخ شهادت :  1366/10/09  محل شهادت :  شلمچه  عملیات : موضوع شهادت : جبهه
نحوه شهادت :  انفجار توپ و انحراف لودر       
       

شناسنامه تدفین      
       
استان : مازندران  شهرستان : بابلسر  بخش :   شهر : بابلسر
آبادی :  تاریخ تدفین :   گلزار : امام زاده ابراهیم  
       

 

شهید فریدون بابایی نژاد کله بستی

شهیدفریدون بابایی نژاد کله بستی

شهید فریدون بابایی نژاد کله بستی

فریدون بابایی نژاد

شهید فریدون بابایی نژاد کله بستی

شهید بابایی نژاد 

شهید فریدون بابایی نژاد کله بستی

شهیدبابایی نژاد 

شهید فریدون بابایی نژاد کله بستی

شهید بابایی نژاد بابلسر

شهید فریدون بابایی نژاد کله بستی

شهید فریدون بابایی نژاد بابلسر