مشخصات       468
       
استان :مازندران شهرستان : بابلسر شهر : بخش :
نام پدر :زین العابدین وضعیت تاهل : مجرد جنسیت : مرد

شغل : کارگری

دین : اسلام‌‌ مذهب : شیعه نوع عضویت : ارتش-سرباز یگان : 
تحصیلات :  راهنمایی رشته تحصیلی :  مسئولیت :   تخصص : 
کد شهید : 608 رسته : پیاده نام مادر :  فاطمه صغری شكری پور  
       

شناسنامه شهادت      
       
تاریخ شهادت :  1363/02/08  محل شهادت : خرمشهر  عملیات :  موضوع شهادت : جبهه
نحوه شهادت : اصابت توپ به ماشین       
       

 

شناسنامه تدفین      
       
استان : مازندران  شهرستان : بابلسر  بخش :   شهر : کله بست
آبادی :  تاریخ تدفین : 1366/02/13  گلزار : کله بست  
       

 

شهید عبدالباقی اصغر تبار

شهیدعبدالباقی اصغر تبار

شهید عبدالباقی اصغر تبار

عبدالباقی اصغر تبار

شهید عبدالباقی اصغر تبار

شهید اصغر تبار

شهید عبدالباقی اصغر تبار

شهیداصغر تبار

شهید عبدالباقی اصغر تبار

شهید اصغر تبار بابلسر

شهید عبدالباقی اصغر تبار

شهید عبدالباقی اصغر تبار بابلسر